Veelgestelde vragen

Wat houdt het “open seizoen” in?

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. Dit heeft te maken met de veiligheid. Deze periode wordt het “open seizoen” genoemd. Buiten deze periode is het risico van hoog water te groot waardoor werkzaamheden die de dijk beïnvloeden dan niet uitgevoerd mogen worden. Onder bepaalde voorwaarden mogen er aan de binnenkant van de dijk wel werkzaamheden verricht worden buiten het open seizoen, zolang de veiligheid maar niet in gevaar komt.

Wat is steenbekleding?

Op diverse plaatsen wordt aan de buitendijkse zijde een afwerking van stenen aangebracht. Dit zorgt ervoor dat golfslag de grond niet wegspoelt zodat de dijk sterker is en in stand gehouden wordt. Door het aanbrengen van steenbekleding heeft golfslag minder invloed.

Wat is een damwand?

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand van 12 tot 14 meter hoog. In dit project wordt de wand constructief gebruikt: hij zorgt ervoor dat de dijk op zijn plaats blijft en niet uitzakt naar binnendijks gebied als er vanaf de buitenkant extra druk van hoog water op komt te staan. De bovenzijde van de damwand wordt afgewerkt met een betonnen deksloof, een balk die de bovenzijde afdekt.

Waarom wordt de dijkverhoging in delen aangebracht en zijn er periodes waarin er niet aan gewerkt wordt?

Omdat klei weinig water doorlaat, worden dijken van deze soort grond gemaakt. Het nadeel is dat klei langzaam inklinkt.  De aan te brengen klei wordt laagsgewijs opgebouwd. Na elke laag krijgt de dijk één tot twee maanden rust. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. Het water dat in de onderliggende grondlagen zit, wijkt anders door de druk van het nieuw aangebrachte deel. Als er te veel grond in één keer aangebracht wordt, schuift de dijk af.

Wat zijn zettingsvrije maatregelen?

In het geval van dit project wordt er een verticale drainage aangebracht die het water uit de onderlaag gecontroleerd weg laat lopen. Door extra gewicht dat op de onderlaag komt na het aanbrengen van dijkverhoging, komt er druk op het water in de onderlaag te staan. Als dit hierdoor wegspoelt, kan het grond meenemen waardoor er een verzakking optreedt. De verticale drainage laat het water gecontroleerd weglopen zonder dat de onderlaag wegspoelt en daarmee een dijkverschuiving zou veroorzaken.

Worden er tijdens de werkzaamheden wegen afgesloten?

De meeste wegen blijven open omdat ze omgelegd of gedeeltelijke afgesloten worden. In andere gevallen worden er omleidingen ingesteld. Bekijk voor meer informatie de pagina Bereikbaarheid.

Kan het fietsverkeer doorgang vinden tijdens de werkzaamheden?

Ja. Tijdens de werkzaamheden in de verschillende deelgebieden blijven fietspaden altijd beschikbaar. In een aantal gevallen wordt er een tijdelijk fietspad aangelegd. Bekijk voor meer informatie over de beschikbaarheid van de fietspaden de pagina Fietspaden.

Ik heb schade aan mijn pand. Wat moet ik doen?

Indien u meent schade te ondervinden door de werkzaamheden ten behoeve van het dijkversterkingsproject, dan kunt u dit bij ons melden middels het schadeformulier.

Header Text