Het project

DIJKVERSTERKING SPUI OOST

Een aantal waterkeringen in de Hoekse Waard voldoet niet aan de wettelijke norm en wordt daarom versterkt. Het project Dijkversterking Spui Oost pakt een deel van de waterkeringen in dit gebied aan. In opdracht van waterschap Hollandse Delta is Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw in april 2015 gestart met het versterken van ruim 8 kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland.

De dijkversterking komt tot stand door de dijken op te hogen en te verbreden met extra grond. Aan de buitenkant van de dijk wordt steenbekleding aangebracht zodat golfslag minder beschadigingen aan kan brengen. Om de dijk op zijn plek te houden, worden er op diverse locaties damwanden aangebracht in de ondergrond. Dit voorkomt dat de dijk gaat schuiven of uitzakt onder invloed van de kracht van het drukkende water. De genoemde acties zijn nodig om droge voeten te houden en de veiligheid van het dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen.  Na de dijkwerkzaamheden worden de wegen en fietspaden hersteld en nieuwe asfaltverhardingen aangebracht. Binnendijks wordt gras ingezaaid.

Deeltrajecten

Het dijktraject Spui Oost ligt aan de oostelijke oever van het Spui. Het totale te versterken gedeelte beslaat 8,3 km en is opgedeeld in 7 deeltrajecten: Westdijk, Goudswaard, Molenpolderdijk, Piershil West, Piershil Oost, Nieuw-Beijerland, Landelijke Korendijk.

Bereikbaarheid

Wij werken met gedeeltelijke afsluitingen, omleggingen of omleidingen. Hierdoor is de bereikbaarheid en doorstroming tijdens de werkzaamheden gegarandeerd. Eén van de hinder beperkende maatregelen is dat er zoveel mogelijk materiaal via het water wordt aangevoerd om zo min mogelijk groot wegtransport plaats te laten vinden. Grond en stenen voor de ophoging van de dijken komen dan ook via het water. In plaats van elke 2 minuten een vrachtauto voor de grond komt het nu neer op 1 of 2 schepen per dag. De benodigde damwanden, asfalt en beton worden door hun specifieke manier van vervoeren wel over de weg aangeleverd.

Werkmethode

De landelijke norm stelt dat er van 1 april tot 1 oktober aan dijken gewerkt mag worden. Dit heeft te maken met de veiligheid. Het betreffen hier zeedijken en het risico van hoog water is te hoog buiten deze periode. Onder bepaalde voorwaarden mogen er aan de binnenkant van de dijk wel werkzaamheden verricht worden buiten het seizoen, zolang de veiligheid maar niet in gevaar komt. Het binnendijkse grondwerk loopt daarom wel in de winter door. Deze werkzaamheden maken de dijk niet kwetsbaarder waardoor het geen veiligheidsrisico is.

We bouwen voor het jaar 2060. De werkzaamheden die we nu doen, garanderen dat de dijk dan nog steeds aan de veiligheidsnormen voldoet. Omdat klei weinig water doorlaat, worden dijken van deze soort grond gemaakt. Het nadeel is dat klei langzaam inklinkt.  Daarom moet de dijk nu hoger worden dan voorgeschreven zodat hij in 2060 nog steeds de juiste hoogte heeft.

De aan te brengen klei wordt laagsgewijs opgebouwd. Na elke laag krijgt de dijk één tot twee maanden rust. De ondergrond heeft namelijk tijd nodig om te zetten. In de kernen Goudswaard en Nieuw-Beijerland is er geen ruimte om de dijk hoger en breder te maken. Daar wordt hij steviger gemaakt met een constructieve wand.

Header Text