Omgeving

De dijkversterking gaat niet onopgemerkt voorbij. Door de ophoging van de dijken met extra grond, het aanbrengen van steenbekleding en het nemen van constructieve maatregelen, is de komende periode het zicht op de dijk anders dan gewend.

De werkzaamheden vinden plaats zowel in dorpskernen als buitengebieden en grenzen aan een natuurgebied. Bouwcombinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw vergeet de omgeving tijdens de werkzaamheden niet. Er is speciale aandacht voor flora en fauna, bereikbaarheid en doorstroming van verkeer zijn tijdens de werkzaamheden gegarandeerd en omwonenden worden regelmatig in persoonlijke gesprekken en/of met bewonersbrieven op de hoogte gehouden.

Header Text