Flora en Fauna

Het project Dijkversterking Spui Oost wordt ecologisch begeleid. Voordat de werkzaamheden startte is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de flora en fauna. Daarbij is ook gekeken naar de aanwezigheid van (beschermde) plant- en diersoorten en is in kaart gebracht welke maatregelen er genomen moeten worden om de flora en fauna zo weinig mogelijk te beïnvloeden.

Tijdens de werkzaamheden vinden er controles en aanvullende onderzoeken plaats. De gehele projectuitvoering wordt goed doorgesproken met de ecoloog om te blijven monitoren of er geen effecten op de natuur optreden.

Maatregelen

De werkgebieden worden broedongeschikt gehouden. Er worden diverse ontmoedigingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het voor vogels onaantrekkelijk is om te gaan broeden. Zo wordt gras kort gemaaid en worden er palen met lintjes geplaatst. Overal waar bomen gekapt moeten worden, wordt rekening gehouden met broedende vogels. Het waterschap Hollandse Delta compenseert voor gekapte bomen.

Een deel van het werkgebied grenst aan een Natura 2000 gebied: de Korendijkse Slikken, Leenheren Buiten Gorzen en ’s Lans Bekade Gorzen. In dit gebied moet steenbekleding aangebracht worden aan de buitenkant van de dijk. Dit doen we buiten het broed- en overwinteringsseizoen. Daar waar watergangen verplaatst moeten worden, worden de aanwezige vissen overgezet. Zo ook de Bittervoorn, een beschermde vissoort die aangetroffen is.

Header Text