Voorbereidende werkzaamheden

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het versterken van de dijk zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw heeft vooruitlopend op de feitelijke uitvoering van het project onder andere archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) uitgevoerd. Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Verder zijn de kabels en leidingen in de ondergrond in kaart gebracht en de benodigde vergunningen aangevraagd en verkregen voor zover deze niet al eerder waren afgegeven.

Archeologisch onderzoek

Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw heeft een gespecialiseerd bureau ingehuurd om archeologisch onderzoek te doen. Bij projecten met graafwerkzaamheden waarbij sprake is van archeologisch mogelijk interessante gebieden wordt dit standaard uitgevoerd voordat grote graafmachines de grond in gaan. Op één gedeelte waar de werkzaamheden plaats gaan vinden is een vondst gedaan. De archeoloog heeft vastgesteld dat het gaat om een deel van een oude muur die geen belemmering oplevert voor de werkzaamheden.

Niet gesprongen explosieven (NGE)

Ook is een veldonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van NGE. Op basis van historische gegevens is vaak bekend wat het risico is van het aantreffen van oude oorlogsmunitie. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen NGE aanwezig is/was op de verdachte locatie. Conclusie is dat het veilig is om de werkzaamheden te starten.

Header Text